Käesolevast aastast on muutunud spordiorganisatsioonide iga-aastane andmete esitamise periood spordiregistris. Kui senini tuli spordiorganisatsioonidel tegevusandmed esitada 1. märtsiks (tähtaegselt esitatuks loeti kuni 30. juunini esitatut) ja eelmise majandusaasta tulude-kulude spordispetsiifilised 4 arvu spordiorganisatsioonide taksonoomia järgi (füüsiliste isikute maksetest saadud tulud, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud, väljamakstud stipendiumid) hiljemalt 30. juuniks ning eelmise aasta majandusnäitajad võeti hiljemalt 30. juuniks esitatud majandusaasta aruandest, siis sellest aastast kehtivad teistsugused tähtajad:

Spordiorganisatsioonid esitavad 2018.a. tegevusandmed perioodil 01.09.2018 kuni 31.10.2018.

Koos 2018.a. tegevusnäitajatega ja samal perioodil esitatakse 2017.a. kohta spordispetsiifilised 4 arvu spordiorganisatsioonide taksonoomia järgi (füüsiliste isikute maksetest saadud tulud, treenerite ja juhendajate tööjõukulud, sportlaste tööjõukulud, väljamakstud stipendiumid).

Majandusaasta aruande esitamise tähtaegade osas muudatusi ei ole. Majandusaasta aruanne esitatakse seaduses sätestatud korras 6 kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest, st 2017.a. majandusaasta aruanne üldreeglina hiljemalt 30. juuniks 2018.

Spordiregister saab spordiorganisatsioonide 2017.a. majandustegevuse andmed äriregistrist.

Et ei kaoks spordiorganisatsioonide andmete võrreldavus aastate lõikes, on 2017.a. tegevusandmed võetud  spordiregistri andmekogust seisuga 31.12.2017.