→ meistertreeneri, tase 7 kutse omamine, kestval ja akadeemilise kõrgtasemega võrreldaval määral omandanud kutsealased tipposkused ja -teadmised, lisaks vastavus vähemalt neljale järgmistest nõuetest (vastavalt EOK treenerite kutsekomisjoni hinnangule):

a. on tunnustatud ja oma tulemuslikku treeneritööd korduvalt tõendanud rahvusvahelisel tipptasemel;
b. omab rahvusvahelist autoriteeti koondiste juurde kutsutud eksperdina/treenerina;
c. on avaldanud erialaseid artikleid või valitud esinema rahvusvahelise tasemega konverentsidel;
d. on olnud kestvalt eeskujuks ning ausa mängu ja puhta spordi ideaalide eest seisja;
e. on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga/või teadustöö valdkonnas;
f. tema uute ideede või protsesside arendamise tulemused on rahvusvaheliselt kasutusel