Toimumine: 04.12.2019

"Eesti Spordipoliitika põhialused kuni 2030" aruande kohta saab hea kokkuvõtva ülevaate  http://spordiregister.ee/aruanne/ 
Spordivaldkonna pikaajaline strateegiadokument määrab kindlaks Eesti spordipoliitika visiooni, üleriigilised eesmärgid ja prioriteetsed arengusuunad. Sport 2030 kohaselt on sport ja liikumine kõikide demograafiliste ja sotsiaalsete sihtgruppide tegevuse tervistava, hariva, meelelahutusliku ning sotsiaalse toimega osa, mis mitmekesistab kultuuri ja noorsootööd ning panustab lõimumisse, tööhõivesse ja majandustegevusse.

Aruanne koosneb kolmest osast: esimeses osas on kirjeldatud spordivaldkonna hetkeolukord ja olulised statistilised näitajad; teises osas tuuakse välja olulisemad muudatused; kolmandas osas keskendutakse järgmiste aastate prioriteetidele. Ülevaatega kaasneb ka Lisa, mis sisaldab endas järjepidevaid tegevusi, mida on ellu viidud Sport 2030 eesmärkide täitmiseks. Loe edasi http://spordiregister.ee/aruanne/