Toimumine: 24.05.2020

Juriidilise isiku organi liige võib organi koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata.

Näiteks: 
klubi või liidu juhatuse liige saab osaleda juhatuse koosolekul
klubi või liidu liige (liikme esindaja) saab osaleda üldkoosolekul
reaalajas toimuva kahesuunalise side abil ning selle kaudu saab ta jälgida, sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

MTÜ üldkoosolekul (kui täielikult või osaliselt elektroonse osalemisega) koostatakse seal osalevate liikmete nimekiri, millesse kantakse osalevate liikmete nimed, häälte arv, osalemise viis, liikme esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev liige või liikme esindaja.

Näiteks:
klubi või liidu üldkoosolekul osaleb 40 liiget, neist 8 on füüsiliselt koosoleku-ruumis kohal, ülejäänud osalevad elektroonsete vahendite kaudu.
Kõik osalejad kantakse osalevate liikmete nimekirja, milles märgitakse osalemise viis: kas füüsiliselt kohal või elektroonselt.
Osavõtjate nimekirjale kirjutavad alla juhataja ja protokollila, füüsilise osalemise kinnitavad allkirjaga kohalolnud liikmed/liikmete esindajad.
Elektroonselt osalejad allkirjaga osalemist ei kinnita.

 MTÜ liikmetel on õigus otsuseid vastu võtta üldkoosolekut kokku kutsumata

Näiteks:
klubi või liit peab üldkoosolekul vastu võtma põhikirjaga üldkoosoleku pädevusse antud otsuseid. Neid otsuseid, välja arvatud salajased isikuvalimised, saab vastu võtta koosolekut kokku kutsumata.
Selleks 
saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kõigile liikmetele ja määrab tähtaja (vähemalt 7 päeva), mille jooksul liige peab esitaba selle kohta oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Otsustusvõimelisuse kvoorumiks on põhikirjas sätestatud vähim osalus üldkoosoleku otsustusvõimelisuseeks (üldreeglina 50% + 1 liige). 

 MTÜ majandusaasta aruande esitamine on võimalik kuni 31.10.2020

Näiteks:
klubi või liidu majandusaasta kestab 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
Majandusaasta aruanne tuleb tavaolukorras esitada hiljemalt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest, st hiljemalt 30 juuniks.
Eriolukorra tõttu on võimaldatud majandusaasta aruande esitamine hilisema tähtajaga – kuni 31. oktoober 2020.a.

 MTÜ juhatuse liikmete ametiaja pikendamine vajadusel kuni 31.10.2020

Näiteks:
kui klubi või liidu juhatuse liikmete volitused lõppevad 12.03.-31.08.2020 loetakse nende volitused pikenenuks kuni uute valimisteni, aga mitte kauemaks kui kuni 31. oktoobrini 2020.

Link Riigi Teatajasse: https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020002

Muudatused jõustusid 24.05.2020