Toimumine:

Toetusmeede on suunatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ja rakendatakse riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvel.

Toetusmeede on mõeldud eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle valduses on sisetingimustes spordiobjekt sportimispaikadega, mis olid 12. märtsil 2020 aastal välja kuulutatud eriolukorra piirangute tõttu suletud.

Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik isik.

Täpsed taotlemistingimused on sätestatud meetme määruses https://www.riigiteataja.ee/akt/129052020014

Taotlusi saab esitada alates 4. juunist. Viimane taotluse esitamise päev on 19. juuni 2020.

Taotlemine toimub e-keskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.

Eesti Spordiregistrisse on kantud 240 määruse tingimustele vastavat spordiobjekti, nende valdajateks 187 isikut.

Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Kontakt:
Priit Vene
Tel. 50 56 445
objektidetoetus@spordiinfo.ee