Toimumine: 16.02.2021

Spordikoolituse ja -Teabe SA kinnitas toetused eraõiguslikele juriidilistele isikutele nende valduses olevate spordiobjektide taasavamiseks ja tegevuse jätkumiseks kehtestatud piirangute lõppemise järel.

Korralduse kehtestamise aluseks on kultuuriministri 28.05.2020. a määrus nr 14 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“, mida on muudetud kultuuriministri määrusega 14.01.2021.a.

Määruse tingimustele vastavaks osutus 111 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlust, kokku 164 spordiobjekti ja nende koosseisus olevat 390 sportimispaika.

Ühekordse abi andmisel lähtuti kultuuriministri määruses sätestatud arvestuse alustest:
2.1. toetuse suurus tuleneb Eesti spordiregistrisse kantud spordiobjekti sportimispaikade pindalast, siseujulate ja jäähallide puhul on toetus 1,60 eurot ruutmeetri kohta, ülejäänud spordiobjektide puhul 0,80 eurot ruutmeetri kohta;
2.2. Harju maakonnas asuvate spordiobjektide puhul jagatakse ruutmeetri maksumus kahega.

Ühekordne abi 111-le spordiobjektide valdajatele on kogusummas 134 404,74 eurot.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 mõistest osutus eraldatud ühekordse abi vähese tähtsusega abiks 72 spordiobjektide valdajale.

Toetused spordiobjektide valdajatele kantakse üle hiljemalt 18. märtsiks 2021.a.

Lisa: Spordikoolituse ja - Teabe SA juhatuse liikme korraldus nr. 28