Toimumine: 24.04.2021

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriministeerium loonud toetusmeetme, millega antakse ühekordset toetust

SPORDIORGANISATSIOONIDELE ja SPORDIKOOLIDELE NENDE JUURES VÕLAÕIGUSLIKU LEPINGU ALUSEL TÖÖTAVATE TREENERITE JA JUHENDAJATE TÖÖJÕUKULUDE OSALISEKS KATMISEKS
.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021029
Määrus jõustub 24. aprillist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse  kodulehtedel: www.sport.ee ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 24. aprillist 2021.a selleks loodud veebikeskkonnas
 https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.

Teavituskirjad toetuse tingimustele vastavatele spordiorganisatsioonidele saadetakse välja 26.04.2021.a 

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 13. mail 2021.a. Taotlusvooru rahaline maht on 400 000 eurot.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 28. maiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021. a.

Tingimused:

1) Toetust saavad taotleda spordiorganisatsioonid, kes on hiljemalt 10. märtsiks 2021. a kantud Eesti spordiregistrisse või kelle andmed on Eesti spordiregistri põhimääruses sätestatud korras uuendatud, ning spordikoolid, kelle andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi või kelle andmed on Eesti hariduse infosüsteemi põhimääruses sätestatud korras uuendatud.

2) Toetust ei saa taotleda kohaliku omavalitsuse üksuse asutusena tegutsev spordikool.

3) Toetust saavad taotleda spordiorganisatsioonid ja spordikoolid, kellel on enne 11. märtsi 2021. a sõlmitud ja toetatava perioodi ajal kehtiv võlaõiguslik leping treeneri või juhendajaga, kes on kantud töötamise registrisse ametinimetusega „treener“ või „instruktor“ (ametikoodi algus 3422 või 3423) ning
treener või juhendaja ei ole töötuna arvesse võetud Eesti Töötukassas.

4) Toetuse taotleja ei tohi olla pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel ning tal puudub kehtiv äriregistrist kustutamise hoiatus;

5) Toetuse taotlejal puuduvad taotluse esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on taotluse esitamise ajaks täitnud maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;

6) Juhul kui toetuse andja on teinud taotleja kohta varem muu toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtpäevaks tagasi maksmata olla.

7) Toetust võib maksta perioodi 11.03.- 25.04.2021 eest, st 1,5 kuu eest.

8) Toetuse suurus on kuni 60% treeneri või juhendaja perioodi 01.09.2020 kuni 30.11.2020 keskmisest brutotasust. Toetuse suuruse maksimummäär on 1000 eurot brutosummana ühe treeneri või juhendaja ja ühe kalendrikuu kohta, millele toetuse andja lisab sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.

9) Kui toetuse taotleja on toetusperioodi jooksul lõpetanud treeneri või juhendajaga lepingu, makstakse toetust proportsionaalselt lepingu kehtivuse perioodi eest.

10) Toetuse taotleja sisestab keskkonda treeneri või juhendaja keskmise brutopalga perioodil 01.09.-30.11.2020

11) Toetuse taotleja kinnitab, et kohustub taotluses nimetatud treenerile või juhendajale maksma ühekordset tasu ja tasuma sellega kaasnevad maksud ja maksed vähemalt saadud toetuse ulatuses ning toetuse saamise hetkest ühe kuu jooksul.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu keskmise brutotasu esitamise õigsust ning toetusest tulenevate kohustuste täitmist.

Toomas Tõnise                                                                                       
Spordikoolituse ja -Teabe SA                                                       
juhatuse liige 

Kontaktisik: Heidi Pihlak
tel: 56 54402
toetus@spordiinfo.ee