Toimumine: 14.06.2021

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on Kultuuriministeerium teinud muudatused toetusmeetme määruse osas, millega antakse ühekordset abi

SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATELE

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/110062021002

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine spordiobjektide valdajast eraõiguslikule juriidilisele isikule, kelle tegevus oli perioodil 26.04.2021 kuni 30.05.2021 peatatud või piiratud Vabariigi Valitsuse 9. märtsil 2021 kehtestatud COVID-19 leviku tõkestamise piirangute tõttu.

Määrus jõustus 13. juunist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse kodulehtedel : www.sport.ee  ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 17. juunist 2021. aastal selleks loodud veebikeskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt

Viimane taotluste esitamise päev on 5. juuli 2021. Taotlusvooru rahaline maht on 550 000 eurot.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 23. juuliks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt
30. juuliks 2021.

Tingimused:

1) Määrusest tulenevat saab toetust rakendada nende spordiobjektide osas, mis on kantud Eesti Spordiregistrisse hiljemalt 25.aprillil 2021.aastal ja nende andmed on 2021. aastal uuendatud. Meetmest saab abi taotleda kuni 215 taotlejat, kelle valduses on 283 tingimustele vastava spordiobjekti.
2) Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on kohalik omavalitsus või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik juriidiline isik.
3) Toetuse taotleja on abikõlbulik kui tal puuduvad taotlemise esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.
4) Toetuse suurus on 3 eurot ruutmeetri kohta jäähallide ja siseujulate puhul ning 1,5 eurot ruutmeetri kohta ülejäänud spordiobjektide puhul.
5) Toetuse taotleja kinnitab, et ta ei ole saanud toetust spordiobjektile kultuuriministri 4. mai 2021. a määrusega nr 15 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele“ kehtestatud toetusmeetmest või ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määrusega nr 16 „Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ kehtestatud toetusmeetmest.“.
6) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee