Toimumine: 07.07.2021

Spordikoolituse ja -Teabe SA on teinud otsuse COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetme kohta, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Korralduse kehtestamise alus:

kultuuriministri 20. aprilli 2021. a määrus nr 12 „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse vahelise halduslepingu nr 3-4.1/335-1 lisa nr 1 (22. aprillist 2021 .a ja lisa 2 21.juunist 2021.a).

Vastavaks tunnistati 103 eraõigusliku juriidilise isiku, spordiobjekti valdaja, poolt COVID-19 haigust põhjustava viiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks esitatud taotlust kokku 139 spordiobjekti ja nende koosseisus oleva 296 sportimispaiga osas.

Ühekordse abi andmisel lähtuti kultuuriministri määruses sätestatud arvestuse alustest, mille kohaselt tuleneb toetuse suurus Eesti spordiregistrisse kantud spordiobjekti sportimispaikade pindalast. Siseujulate ja jäähallide puhul on toetus 3,00 eurot ruutmeetri kohta, ülejäänud spordiobjektide puhul 1,50 eurot ruutmeetri kohta.

Ühekordne ja tagastamatu abi määratati 103 spordiobjektide valdajale kogusummas 319 199,93 eurot.

Tulenevalt Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 mõistest loetakse eraldatud ühekordne abi vähese tähtsusega abiks 59 spordiobjektide valdajale.

Toetused kantakse spordiobjektide valdajatele üle hiljemalt 12. juuliks 2021.a.

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhatuse korraldus nr 171