Eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiorganisatsioonil on kohustus esitada äriregistrile ettenähtud korras ja tähtajaks majandusaasta aruanne. 

Aruande mitteesitamine viib halvimal juhul sundlikvideerimiseni. Samuti on aruannete hilinemistega esitamine ja esitamata jätmine aluseks organisatsiooni välja arvamiseks tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjast (kui ta on sinna arvatud) või sellesse nimekirja mitte lülitamiseks (kui ta seda õigust taotleb) ning välistab võimaluse taotleda treenerite tööjõukulude toetust.

Väljavõte Mittetulundusühingute seadusest

§ 36. Majandusaasta aruanne
(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande .....
(2) Juhatus esitab aruande üldkoosolekule ..........
...
(5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande .... kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest ...

§ 361. Majandusaasta aruande esitamata jätmine
(1) Kui mittetulundusühing ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

Väljavõte Sihtasutuste seadusest:

§ 34. Majandusaasta aruanne
(1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ....
(2) Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogule nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. .....
(21) Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab nõukogu. .....
...
(4) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande ..... kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. ....

§ 341. Majandusaasta aruande esitamata jätmine
(1) Kui sihtasutus ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

Vaata majandusaasta aruande esitanud / mitteesitanud organisatsioonide seisu jooksvalt