Toimumine: 25.04.2024

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus alustas 24. aprillil koolide sportimistingimuste kaardistamist, mille eesmärgiks on saada ülevaade üldhariduskoolides toimuvast sporditegevusest ning kaardistada võimalused ja vajadused uue kehalise kasvatuse / liikumisõpetuse ainekava täitmiseks ja õpilaste liikumisaktiivsuse ning -oskuste arenguks. 

Uuringu koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, TÜ Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Küsimustik koosneb viiest osast: kooli sportimispaigad, liikumisaktiivsust toetatav koolikeskkond, spordivahendid, tunniväline spordiharrastus kooli spordiringides ning liikumisõpetusele üleminekuga kaasnev koolitusvajadus.

Elektrooniline küsimustik saadeti 476 üldhariduskoolile 24. aprillil, täitmise tähtaeg on 20. mai.

Kokkuvõtte koolide sportimistingimuste olukorra kohta valmib 2024. a septembrikuus. Samalaadse uuringu viis Spordikoolituse ja -Teabe SA läbi 2013. aastal.

Kontakt Spordikoolituse ja -Teabe SA-s:

Reele Remmelkoor

Tel 735 5064

reele@spordiinfo.ee